iMMovator.nl

Over Data4Media

Heb je het gevoel dat data enorme kansen biedt, maar dat je ze nog niet voor 100% weet te benutten? Specifieke content creëren, een gerichter bereik behalen en een interactie optimaliseren met data? En dat terwijl je binnen de perken van de wetgeving blijft? Binnen de track Data4Media bundelen we de krachten van de industrie en richten we ons op het vinden van antwoorden van gezamenlijke vragen. Door kennisuitwisseling, talentontwikkeling en een sterke community.

Data is de nieuwe grondstof voor de media-industrie en biedt ons nieuwe kansen maar ook uitdagingen. Om de kansen te verzilveren is het nodig om fors te investeren in een community, kennisuitwisseling en talentontwikkeling. Daarom richt de track ‘Data4Media’ op het identificeren en oplossen van knelpunten die voor de hele industrie gelden. Dit gaan we doen door kennissessies, workshops, nieuwe masteropleidingen en Proof of Concepts te organiseren en faciliteren.

Samen met Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht is de gezamenlijke community ‘Data4Media’ opgericht om ervaringen te delen, uitdagingen aan te pakken en nieuwe kennis op te doen. Daarnaast worden er mediagerichte masteropleidingen op universitair en HBO niveau aangeboden. Deze opleidingen moeten voorzien in het grote tekort aan digitaal talent. Bovendien zijn ze specifiek gericht op de behoefte van de creatieve industrie en de media in het bijzonder.

Breed gesteund door werkveld

De unieke aanpak borgt de betrokkenheid van de bedrijven. Inmiddels hebben zo’n 30 bedrijven het belang van een community en opleidingen onderschreven. Daarnaast is er een grote groep individuele professionals die nu werkzaam is in dit veld en die graag willen deelnemen aan deze community.

Is jouw organisatie actief op het gebied van data voor media? Ben je geïnteresseerd om lid te worden van de community? Of heb je ideeën waarin de community actief zou kunnen zijn? Schrijf je dan in voor deze track en help mee te bouwen. Er zijn diverse mogelijkheden nu al:

Proof of concepts (POC)

Voor veel aanbieders van dataoplossingen is het kennisniveau bij de afnemer of gebruiker (te) laag. Vaak wordt dan als tussenstap een POC ontwikkeld. De leercurve die hier wederzijds ontstaat kan versneld worden door dit meer in gezamenlijkheid te doen en langs vaste thema’s. Met aanbieders en afnemers zijn we dit in kaart aan het brengen en gaan een serie van 10 thema’s uitwerken en als case based study workshops aanbieden. Dit zijn kleinschalige workshops die de diepte in gaan. Voor aanbieders hebben we een partnermodel. iMMovator zal de marketing doen van deze (betaalde) workshops. Kennisinstellingen kunnen hieraan deelnemen als ze in instaat zijn relevante onderzoekscapaciteit te bieden en of in staat zijn whitepapers te produceren.

Talentontwikkeling

Momenteel voorzien we in een drietal masteropleidingen die in samenwerking met de Universiteit van Utrecht en de Hogeschool van Utrecht zijn ontwikkeld. Dit is slechts een begin. De community zal gebruikt worden om talentontwikkeling een impuls te geven, zowel voor de werkzame professional als ook het nieuw instromend talent. Het aanbod zal zich ontwikkelen via de kennisinstituten als ook via professionele aanbieders. Partners kunnen zich hiervoor aanmelden.

Meer weten of meebouwen aan deze track? Neem contact op met Ton van Mil via data4media@immovator.nl 

Participanten van iMMovator zijn:

Email Googleplus LinkedIn Pagination Pijl Telefoon Twitter checkmark mail